Algemene Voorwaarden (per Juli/2016)

Artikel 1 Geldigheid van deze voorwaarden.

1-1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en op alle overeenkomsten door "Just Pedal Bikeshop" , gevestigd te Amersfoort, hierna te noemen " Just Pedal Bikeshop ", aangegaan.

1-2 De opdracht of bestelling van de opdrachtgever geldt als acceptatie van de algemene voorwaarden van Just Pedal Bikeshop.

1-3 Indien Just Pedal Bikeshop met de opdrachtgever bepalingen overeenkomt die in strijd zijn met een of meerdere artikelen of leden van artikelen in deze voorwaarden, dan zijn deze slechts geldig indien zij schriftelijk zijn overeengekomen.

Artikel 2 Aanbiedingen.

2-1 Alle aanbiedingen en / of offertes zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld. De opgegeven prijzen gelden voor levering van Just Pedal Bikeshop, zijn inclusief omzetbelasting (21%).

Artikel 3 Overeenkomst.

3-1 De overeenkomst van koop en verkoop van goederen, wordt eerst bindend voor Just Pedal Bikeshop door haar schriftelijke / mondelinge bevestiging.

3-2 Gegevens betreffende het aangebodene zoals eigenschappen, maten, kleur enz., alsmede gegevens in drukwerken, tekeningen, afbeeldingen e.d. door Just Pedal Bikeshop bij de aanbieding verstrekt, zijn voor haar niet bindend en worden te goede trouw gegeven.

Artikel 4 Prijzen.

4-1 Alle overeenkomsten worden steeds afgesloten op basis van de op het tijdstip van afsluiting geldende prijzen. Prijslijsten en reclame materialen zijn aan wijzigingen onderhevig en binden Just Pedal Bikeshop niet.

Artikel 5 Leveringstermijnen.

5-1 De overeengekomen leveringstermijnen zijn geen fatale termijnen, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Bij niet tijdige levering dient de opdrachtgever Just Pedal Bikeshop schriftelijk in gebreke te stellen. De leveringstermijnen zijn vastgesteld in de verwachting dat er geen beletselen voor Just Pedal Bikeshop zijn om de goederen te leveren of de werkzaamheden ter hand te nemen.

Artikel 6 Vervoer.

6-1 De verzending geschiedt op de wijze als door Just Pedal Bikeshop is aangegeven.

Artikel 7 Meer- en minderwerk.

7-1 Het werk omvat alleen datgene, dat tussen partijen schriftelijk is overeengekomen. Meer- en minderwerk voor of tijdens de uitvoering van de werkzaamheden mondeling of schriftelijk opgedragen, komt voor verrekening in aanmerking. De toepasselijkheid van het in artikel 7A:1646 Burgerlijk Wetboek bepaalde wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

7-2 Door Just Pedal Bikeshop te maken kosten welke hun oorzaak vinden buiten haar schuld, kunnen aan de opdrachtgever in rekening worden gebracht.

Artikel 8 Wijziging van de opdracht.

8-1 Wijzigingen in de oorspronkelijke order, van welke aard ook, schriftelijk of mondeling door of namens de opdrachtgever aangebracht, die hogere kosten veroorzaken dan waarop bij de prijsopgave kon worden gerekend, worden de opdrachtgever extra in rekening gebracht.

8-2 Door de opdrachtgever, na het verstrekken van de opdracht, alsnog verlangde wijzigingen in de uitvoering daarvan, moeten door de opdrachtgever tijdig en schriftelijk aan Just Pedal Bikeshop ter kennis zijn gebracht. Worden ze mondeling of per telefoon opgegeven dan is het risico voor de tenuitvoerlegging van de wijzigingen voor rekening van de opdrachtgever.

8-3 Aangebrachte wijzigingen kunnen tot gevolg hebben, dat de voor de veranderingen overeengekomen levertijd door Just Pedal Bikeshop buiten haar verantwoordelijkheid wordt overschreden.

Artikel 9 Reclamatie.

9-1 Opdrachtgever is verplicht terstond na de levering van de goederen deze grondig te inspecteren op gebreken en bij aanwezigheid daarvan, Just Pedal Bikeshop terstond schriftelijk op de hoogte te brengen. Indien de opdrachtgever niet binnen 8 dagen na de dag van de levering Just Pedal Bikeshop wijst op gebreken, die bij grondig onderzoek konden worden opgemerkt, dan wordt de opdrachtgever geacht met de staat waarin het gekochte is geleverd, in te stemmen en vervalt ieder recht op reclamatie.

9-2 Just Pedal Bikeshop dient in staat te worden gesteld ingediende reclamaties te controleren. Bij overeenstemming zal een schriftelijke verklaring worden opgesteld die door beide partijen dient te worden ondertekend.

9-3 Indien de reclamatie naar het oordeel van Just Pedal Bikeshop juist is, zal zij hetzij een billijke schadevergoeding betalen tot ten hoogste de factuurwaarde van de geleverde goederen, hetzij de geleverde goederen gratis vervangen na terugzending daarvan in de originele toestand. Just Pedal Bikeshop is niet tot verdere schade of kostenvergoeding hoe ook genaamd verplicht.

Artikel 10 Garantie.

10-1 Voor verkochte en geleverde goederen met fabriek- resp. importeurs- of groothandelgarantie gelden slechts de door deze leveranciers gestelde garantiebepalingen.

Artikel 11 Risico bij reparatie.

11-1 Bij Just Pedal Bikeshop in reparatie gegeven goederen zijn tegen brand verzekerd. Bij schade of verlies zal door Just Pedal Bikeshop niet meer verschuldigd zijn dan het bedrag dat zij terzake van schade aan of verlies van de goederen van haar assuradeur zal ontvangen. Met name zal een eventuele aftrek (nieuw voor oud) ten laste van de opdrachtgever resp. bewaargever komen.

Artikel 12 Retentierecht.

12-1 Wanneer Just Pedal Bikeshop goederen van de opdrachtgever onder haar heeft, is zij gerechtigd deze goederen onder haar te houden tot voldoening van alle kosten die zij besteed heeft aan de uitvoering van de opdracht, tenzij de opdrachtgever voor die kosten voldoende zekerheid heeft gesteld. Just Pedal Bikeshop heeft dit retentierecht eveneens op grond van eerdere overeenkomsten waaruit de opdrachtgever nog betalingen verschuldigd is.

Artikel 13 Aansprakelijkheid.

13-1 Just Pedal Bikeshop is niet aansprakelijk voor de kosten, schaden en interesten die mochten ontstaan als direct of indirect gevolg van: a. Overmacht, zoals verder in deze voorwaarden is omschreven; b. Daden of nalatigheden van de opdrachtgever, zijn ondergeschikten, dan wel andere personen die door of vanwege hem te werk zijn gesteld.; c. Nalatigheden van de opdrachtgever in het onderhoud van de geleverde zaken; d. Beschadigingen aan de geleverde zaken ten gevolge van mechanische en chemische dan wel biologische invloeden van buitenaf; e. Normale slijtage aan de geleverde zaken ten gevolge van dagelijks gebruik; f. Buitengewone luchtvochtigheidcondities in de ruimte waarin de geleverde zaken zijn aangebracht en / of geleverd; g. Verkleuring van de geleverde zaken ten gevolge van de inwerking van licht; h. Enige andere van buiten afkomende oorzaak.

13-2 Just Pedal Bikeshop is slechts aansprakelijk, voor zover haar verzekering dit dekt, dan wel tot maximaal de factuurwaarde, voor schade aan het werk, hulpstukken materiaal en materieel, alsmede aan het werk en / of eigendommen van de opdrachtgever en / of derden, voor zover ontstaan door grove schuld van Just Pedal Bikeshop of van hen, die door Just Pedal Bikeshop te werk zijn gesteld.

13-3 Just Pedal Bikeshop zal in beginsel niet gehouden zijn geleden bedrijf- en / of gevolgschade van een opdrachtgever te vergoeden zulks afhankelijk van de aard van de schuld.

Artikel 14 Overmacht.

14-1 Buitengewone omstandigheden, zoals onder andere stormschade en andere natuurrampen, belemmering door derden, belemmering in het vervoer in het algemeen, gehele of gedeeltelijke werkstakingen, oproer, oorlog of oorlogsgevaar zowel hier te lande als in het land van herkomst van de materialen, uitsluitingen, verlies of beschadiging van goederen bij transport naar Just Pedal Bikeshop of de opdrachtgever, niet of niet tijdige levering van goederen door leveranciers van Just Pedal Bikeshop, ex- en importverboden, gehele of gedeeltelijke mobilisatie, belemmerende maatregelen van enige overheid, brand, storingen en ongevallen in het bedrijf of in de middelen van vervoer van Just Pedal Bikeshop, dan wel in de middelen van vervoer van derden, het opleggen van heffingen of andere overheidsmaatregelen, die een wijziging in de feitelijke omstandigheden meebrengen, leveren voor Just Pedal Bikeshop overmacht op, die haar ontheffen van haar verplichting tot levering zonder dat de opdrachtgever enigerlei recht op schadevergoeding van welke aard of hoe ook genaamd kan doen gelden.

14-2 Just Pedal Bikeshop is in deze of dergelijke gevallen gerechtigd, zulks geheel te harer eigen beoordeling om de koopovereenkomst te annuleren of deze op te schorten, respectievelijk te wijzigen, totdat de buitengewone omstandigheden hebben opgehouden te bestaan.

Artikel 15 Eigendomsvoorbehoud.

15-1 Just Pedal Bikeshop geen volledige betaling inzake van een overeenkomst van partijen met betrekking tot de koop / verkoop heeft ontvangen, blijven de geleverde goederen, haar eigendom.

15-2 Just Pedal Bikeshop heeft het recht deze goederen terug te vorderen en tot zich te nemen, indien de nalatige opdrachtgever zijn verplichtingen niet nakomt, indien hij liquideert, surséance van betaling aanvraagt of heeft verkregen, in staat van faillissement wordt verklaard of beslag op de goederen wordt gelegd.

15-3 Alle daden van beschikking met betrekking tot de verkochte en geleverde goederen, zijn de opdrachtgever verboden, zolang hij niet aan zijn betalingsverplichtingen heeft voldaan.

Artikel 16 Wanprestatie en ontbinding.

16-1 Indien de opdrachtgever op enigerlei wijze wanprestatie pleegt, zal hij daarvoor alleen reeds in gebreke zijn zonder dat enige ingebrekestelling vereist is.

16-2 Onverminderd het bepaalde in het Burgerlijk Wetboek zal Just Pedal Bikeshop ingeval van wanprestatie het recht hebben de gesloten overeenkomst op te schorten, deze geheel of ten dele zonder rechterlijke tussenkomst als ontbonden te verklaren, zulks te harer keuze.

16-3 De in lid 2 van dit artikel vermelde rechten heeft Just Pedal Bikeshop eveneens, indien de opdrachtgever in staat van faillissement mocht worden verklaard of zijn faillissement wordt aangevraagd, indien hij surséance van betaling heeft aangevraagd of heeft verkregen, zijn onroerende goederen in beslag zijn genomen, zijn bedrijf in liquidatie is getreden of door een derde c.q. derden is of wordt overgenomen, of indien hij het voornemen heeft Nederland metterwoon te verlaten. In al deze gevallen zullen alle vorderingen, die Just Pedal Bikeshop op de opdrachtgever heeft, terstond opeisbaar zijn.

Artikel 17 Toepasselijk recht.

17-1 Op alle door Just Pedal Bikeshop gesloten overeenkomsten en / of verrichte handelingen is uitsluitend het Nederlandse recht van toepassing; deze overeenkomsten en / of handelingen worden geacht in Nederland te zijn gesloten, respectievelijk verricht.

Artikel 18 Geschillen.

18-1 Alle geschillen voortvloeiende uit de tussen partijen gesloten overeenkomsten, daaronder begrepen de enkele invordering van het verschuldigde, zullen voor de Burgerlijke Rechter van de vestigingsplaats van Just Pedal Bikeshop, indien Just Pedal Bikeshop dit wenst, aanhangig worden gemaakt voor zover de Burgerlijke Rechter daartoe wettelijk bevoegd is.